Administration

DISTRICT ADMINISTRATION BHILWARA
1. SHRI RAJENDRA BHATT

Collector Bhilwara

232601

--

2.       

Shir Lala Ram Gugarwal

ADM (A)

232609

94610-69126

3.       

Rajendra Kaviya

ADM (City)

232607

95303-19071

4.       

Shri Gajendra Singh Rathore

CEO ZP  

232605

-

5.       

Vacant

ACEO ZP  

232609

75978-90561

6.       

Shri Ashish Kumar Sharma

Secy. UIT

264736

98299-34123

7.       

Smt. Nimisha Gupta

RAA

264140

98290-72726

8.       

Sh. Mahaveer Kharadi

DIG (S/R)

232619

94141-52588

9.      

Smt Tina Dabi

SDO Bhilwara

232612

95303-19071

10.  

Shri Mahaveer Prasad Nayak

District Supply Officer Bhilwara

232615

95492-50555

11.  

Shri Suresh Chandra Desai

TO Bhilwara

232616

-

12.  

Shri Arun Kumar Jain

Tehsildar Bhilwara

232614

94133-39599